CONDICIONS DE LLOGUER

DOCUMENTS QUE HA DE PORTAR A LA RECOLLIDA DEL VEHICLE:

-Tarjeta de crèdit (NO AMEX, NO DINNERS CLUB)
-Permís de conduir (en vigor)
-Còpia impresa del Bono

CONDICIONS DE LLOGUER

L’arrendatari rep el vehicle en perfecte estat de funcionament, la qual cosa comprova en el moment de fer-se càrrec del mateix; reconeixent quedar informat del tipus de combustible que el vehicle precisa i comprometent-se a retornar el vehicle en les mateixes condicions en què el rep.

L’arrendatari es compromet a abonar totes les sancions que per incompliment de les regles de circulació li siguin imposades i a notificar a l’arrendador en el moment de la liquidació.

L’arrendatari es farà càrrec tant civil com criminalment de la responsabilitat que pogués derivar de l’ús del vehicle llogat i en cap cas podrà dedicar-se al transport de mercaderies i més encara si fossin aquestes de curs il·legal.

Referent al que estableix l’article anterior queda l’arrendatari assegurat de responsabilitat civil davant de tercers mitjançant pòlissa d’assegurança concertada a l’arrendador amb Companyia d’Assegurances, i del dany en les persones en les mesures i condicions que s’estableixen en el Reglament de l’assegurança obligatòria .

L’arrendatari es compromet a portar amb si el document expedit per aquesta empresa, per exhibir-si fos requerit per l’Autoritat o persona d’aquesta empresa.

La casa arrendadora es reserva el dret de no llogar els vehicles si al seu judici ho creu convenient. Així mateix, la casa arrendadora podrà retirar el vehicle arrendat si l’arrendatari fa així mal ús d’ell, o si el vehicle és conduït en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia.

En cap cas es permetrà subarrendar ni conduir el vehicle llogat a persones diferents del client contractant, excepte consentiment exprés de l’arrendador.

EDAT MÍNIMA: 21 anys i 2 anys d’experiència per a tots els grups i 25 anys i 3 anys d’experiència per a grups 2,3,4,5, M, N.

CONDUCTOR JOVE: De 21 a 24 anys per raons de sinistralitat se’ls cobra un extra de 3 € per dia i no podran acollir-se al eximent de franquícia.

CONDUCTOR ADDICIONAL (opcional): La tarifa per incloure un conductor addicional és de 3 € / dia, fins a un màxim de 35 €.

INCLÒS: IVA, assegurança a tot risc (CDW: Segur que cobreix els danys al cotxe llogat) amb franquícia 500 € – 2500 € (depenent del grup de cotxe), quilometratge il·limitat, càrrecs portuaris, taxes i impostos locals.

CADIRES DE NEN (OPCIONAL):

Cadira grup 0-3, 4 € / dia.
Elevador 3 € / dia.
Càrrec Màxim de 54 € per unitat. Sol·licitar en observacions per la reserva del model requerit.

FRANQUÍCIES I ASSEGURANCES: (opcional a contractar en la retirada del vehicle)

Estan exclosos de l’assegurança bàsica la pèrdua, robatori o danys causats a béns o objectes transportats en el vehicle.
La FRANQUÍCIA i el eximent del pagament de la franquícia (SUPER CDW: Segur que cobreix els danys a l’cotxe llogat) en cas d’accident, robatori, pèrdua o pèrdua d’algunes de les seves peces, es detalla a continuació:

FRANQUÍCIES MODEL:

Grups A, X: 500 € + IVA
Grups B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, V, W: 700 € + IVA
Grups 2, 4, M: 800 € + IVA
Grups 3, N, M: 1.000 € + IVA
Grups P, 5: 1.500 € + IVA
Grup 4: 2500 € + IVA

EXEMPCIÓ DE FRANQUÍCIA: (opcional)

Grups A: 9 €
Grups B, C, D, X: 11 €
Grups E, F, G, G2, H, W, I: 13 €
Grups J, K, L, M, 2, V: 15 €
Grups N, 3: 18 €
Grup 4, 5: 25 €

Si el client es deixa dins el cotxe tancat les claus, se li cobrarà 15 € per desplaçament de les claus dobles. En cas d’accident l’empresa substituirà si s’escau el vehicle accidentat sempre que no s’hagin vulnerat les condicions de lloguer.

ALTRES CÀRRECS:

Pagaments conseqüència de l’ús inadequat del client: El client, amb posterioritat a la finalització del lloguer del vehicle, es compromet a pagar els imports que siguin conseqüència dels següents conceptes:

1) Càrrec per ‘neteja especial’ per les despeses derivades d’un servei extra de neteja com conseqüència de l’estat manifestament inadequat del vehicle al moment de la seva devolució, amb un import màxim de 150 €.

2) Els càrrecs ocasionats per la pèrdua de documents i claus del vehicle, i / o enviament, del joc de claus del vehicle a l’oficina corresponent, en els casos de pèrdua, trencament, devolució de les claus del vehicle en una oficina diferent a la de devolució efectiva del vehicle, o qualsevol altra situació per la que es paralitzi el vehicle per motius atribuïbles al client per un import de fins a 250 €.

2b) Si el client es deixa dins el cotxe tancat les claus, se li cobrarà 15 € per desplaçament de les claus dobles.

3) L’import de trasllat del vehicle amb una grua en els casos previstos en les diverses clàusules d’aquest Contracte.

4) Les despeses derivades de la pèrdua, el deteriorament o els danys en llantes, pneumàtics, (inclosos punxades i rebentades), llunes, retrovisors, interior del vehicle així com els problemes derivats d’un error en el tipus de combustible repostat.

5) Les multes, sancions i despeses judicials motivats per infraccions de trànsit o de lleis, reglaments o ordenances, incorregudes pel client durant la durada d’aquest Contracte que hagin estat satisfets.

6) Sense perjudici de l’anterior l’empresa es reserva el dret de fer al client un càrrec addicional de 25 € pels costos administratius en què hagi hagut d’incórrer com a conseqüència de les despeses de tramitació i comunicació davant les autoritats pertinents d’aquests actes .

7) Els costos de reparació dels danys causats al vehicle en cas d’accident, quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

– Que el vehicle no fos utilitzat d’acord amb les condicions establertes.

– negligències en la conducció si fer ús adequat del vehicle.

– negligències en la conducció no respectant les lleis de circulació establertes per la DGT.

POLÍTICA DE COMBUSTIBLE:

Són a càrrec de l’arrendatari. Si el client s’equivoca de combustible a l’repostar les despeses (* 4) de reparació es carreguessin a l’arrendatari 150 € + iva. El vehicle es lliurés a punt per circular i amb el suficient combustible per arribar a la benzinera més propera.

Política de lliurament de tanc de combustible: Ple – Ple, Sense ensurts i sorpreses, pagui pel que vostè consumeixi.

LLIURAMENTS DE VEHICLES:
Els lliuraments de vehicles són GRATUÏTA en horari d’oficina.

Reserves Nocturnes: (Extra opcional) Fora d’hores es podrà fer un recàrrec de 35 € IVA inclòs, a partir de les 21: 00h fins a 23: 59h.
FORMA DE PAGAMENT: VISA, MASTERCARD, EFECTIU.

Les targetes de dèbit NO són ​​acceptades per al dipòsit (obligatori presentar una TARGETA DE CRÈDIT a la retirada del vehicle). El pagament de l’import de la reserva Online SEMPRE es realitzarà a l’arribada a través d’una TARGETA DE CRÈDIT. NO AMEX NO DINERS CLUB

INFO CONDUIR A EUROPA:
Conduir a Europa / Driving in Europe / Conduire a Europe / Autofahren in der EU
http://www.dgt.es/es/conducir-en-europa/

EL PERMÍS DE CONDUIR INTERNACIONAL SERÀ OBLIGATORI PER PAÏSOS NO MEMBRES A EU.

Lloguer mínim un dia. S’entén un dia per 24 hores des del moment del lloguer o de l’hora triada en la reserva.

L’arrendatari declara estar en possessió del corresponent permís de conduir per al vehicle llogat.

Qualsevol diferència que pogués sorgir en relació amb aquest contracte, les parts se sotmeten expressament al fur judicial que sigui legalment aplicable. (Obligatori presentar una TARGETA DE CRÈDIT a la retirada del vehicle).

EL TERMINI MÀXIM PER TRAMITAR RECLAMACIONS SERÀ DE 30 DIES DES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

Avís legal:
En compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les seves dades personals han estat inclosos en els fitxers inscrits en el Registre de fitxers de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i de responsabilitat de Auto Llorm Tallers SL, amb la finalitat de controlar la gestió administrativa, reserves, serveis, check-in i check-out.
Les dades personals recollides s’han de comunicar a l’entitat bancària pel sistema de pagament, si cal i a altres entitats dins dels serveis contractats pel client.
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu, a la seu social ubicada a Edifici Boulevard s / n, local 1, La Savina, de Formentera, província de Illes Balears, codi postal 07871.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ
1. S’accepten cancel·lacions 72 hrs abans de la recollida del vehicle sense càrrecs.
2. Si per motius de l’estat d’alarma o tancament de les illes d’Eivissa i Formentera per COVID-19, cancel·lacions fins a 24 hrs abans sense càrrec

01 L’arrendatari rep el vehicle en perfecte estat de funcionament, la qual cosa comprova en el moment de fer-se càrrec del mateix; reconeixent quedar informat del tipus de combustible que el vehicle necessita; i comprometent-se a retornar el vehicle en les mateixes condicions en què el rep.

02 L’arrendatari es compromet a abonar totes les sancions que per incompliment de les regles de circulació li siguin imposades i a notificar a l’arrendador en el moment de la liquidació.

03 L’arrendatari es farà càrrec tant civil com criminalment de la responsabilitat que pogués derivar de l’ús del vehicle llogat i en cap cas podrà dedicar-se al transport de mercaderies i més encara si fossin aquestes de curs il·legal.

04 Referent al que estableix l’article anterior queda l’arrendatari assegurat de responsabilitat civil davant de tercers mitjançant pòlissa d’assegurança concertada a l’arrendador amb Companyia d’Assegurances, i del dany en les persones en les mesures i condicions que s’estableixen en el Reglament de l’assegurança obligatori.

05 Les hores de servei són de 9 a 20 hores, i a partir d’aquesta hora queda facultada la casa arrendadora a no fer-se càrrec del vehicle fins a les 9 hores del dia següent i a exigir per aquest concepte la quantitat segons tarifa. No obstant això, per al cas d’avaria en el vehicle que impedeixi la deguda restitució del mateix .a l’arrendadora dins de l’horari esmentat, reconeix l’arrendatari quedar informat del telèfon permanent durant l’horari comercial per a avisos; de manera que no serà causa d’exempció de responsabilitat de l’arrendatari la impossibilitat de comunicació a l’arrendadora sobre l’avaria produïda o sobre la impossibilitat de restitució del vehicle.

06 L’arrendatari es compromet a portar amb si el document expedit per aquesta empresa, per exhibir-si fos requerit per l’Autoritat o persona d’aquesta empresa.

07 La casa arrendadora es reserva el dret de no llogar els vehicles si al seu judici ho creu convenient. Així mateix, la casa arrendadora podrà retirar el vehicle arrendat si l’arrendatari fa així mal ús d’ell, o si el vehicle és conduït en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia.

08 En cap cas es permetrà subarrendar ni conduir el vehicle llogat a persones diferents del client contractant, excepte consentiment exprés de l’arrendador.

09 Seran de càrrec de l’arrendatari tots els desperfectes que per accident o qualsevol altra causa s’ocasionen al vehicle llogat; fins i tot danys derivats d’incendi i robatori. Això només amb l’excepció que s’hagi concertat amb la casa arrendadora un suplement per relleu de responsabilitat per danys materials i robatori, que en qualsevol cas comptarà amb una franquícia de fins a 300 €.

10 L’arrendador declara haver pres les degudes precaucions per evitar fallades mecàniques del vehicle arrendat, així com l’arrendatari declara haver comprovat el bon estat del vehicle en fer-se càrrec d’aquest i haver quedat informat del tipus de combustible necessari; de manera que en cas de produir fallades mecàniques, o procedents de l’ús d’un incorrecte combustible, l’arrendador no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que directament o indirectament es puguin causar a l’arrendatari com a conseqüència d’aquests errors o avaries. Així mateix, les pròpies avaries derivades per l’ús de combustible incorrecte o per la conducció del vehicle amb rodes punxades o en mal estat, seran a càrrec del propi arrendatari com a conseqüència de l’ús negligent del vehicle.

11 El robatori del vehicle implicarà la pèrdua de les sumes lliurades en guany o pagament, qualsevol que fos el seu concepte.

12 L’arrendatari declara estar en possessió del corresponent permís de conduir per al vehicle llogat.

13 El I.V.A. haurà de ser pagat pel client.

14 Per a qualsevol diferència que pogués sorgir en relació amb aquest contracte, les parts se sotmeten expressament al fur judicial que sigui legalment aplicable.

15 Reconeix l’arrendatari quedar informat del caràcter obligatori l’ús del casc per a la conducció de tots els vehicles arrendats. El casc podrà ser proporcionat per l’arrendador, quedant l’arrendatari obligat a la seva devolució en el mateix perfecte estat en què ho recull; quedant responsable l’arrendatari de qualsevol pèrdua o robatori del mateix; en aquest cas haurà de satisfer a l’arrendador la suma de € 25. L’arrendatari es fa responsable de tots els danys i de totes les sancions i multes li siguin imposades, per causa de no conduir proveït de casc.

16 Cancel·lacions. En cas d’anul·lació i cancel·lació amb 24 hores d’antelació a la data d’arribada seran sense cost. Dins de les 24 hores abans de la seva arribada o no presentació (no show) es carregarà a la targeta de crèdit l’import equivalent a un dia de lloguer en concepte de despeses de gestió.

17 Si el vehicle llogat és un cotxe, és obligatori presentar una targeta de Credito, Visa o Màster Card i no American Express. A l’hora de formalitzar el contracte cal presentar el carnet físic.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ
1. S’accepten cancel·lacions 72 hrs abans de la recollida del vehicle sense càrrecs.
2. Si per motius de l’estat d’alarma o tancament de les illes d’Eivissa i Formentera per COVID-19, cancel·lacions fins a 24 hrs abans sense càrrec